Amberes Image0003

 

Start Aquatron Interflon Kontakt

Ordlista

Aerob

Syrerik

Aktivt slam

Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Ammonium

Kväveförening med kemisk beteckning NH4+

Anaerob

Syrefri

BDT-vatten

Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten

Biofilm

Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud

Biologisk rening

Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.

Biologisk toalett

Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfall komposteras

Blandat avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vatten

BOD

Biokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material

Dagvatten

Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser

Denitrifikation

Bakteriell omvandling av nitratkväve (NO3-) till luftkväve (N2)

Dräneringsvatten

Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder

Dubbelspolad toalett

Urinsorterande toalett som spolar både urin och avföring med vatten

Enkelspolad toalett

Urinsorterande toalett som endast spolar urin med vatten. Avföringen går direkt till ett uppsamlingskärl för latrin.

Enskilt avlopp

Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område. Oftast för ett hushåll, men kan också behandla avlopp från en grupp av hushåll.

Eutrofiering

Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning

Extremt snålspolad toalett

Toalett som förbrukar mindre än 1 liter vatten per spolning

Fosfor

Växtnäringsämne, kemisk beteckning P

Fosforbindande material

Material med god fosforinbindningskapacitet. Ofta kalkhaltiga, t.ex. Filtralie.

Fördelningsbrunn

Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar, vilket krävs om fler än en spridningsledning används

Förfällning

När kemisk fällning inklusive sedimentering av utfälld fosfor sker före den biologiska behandlingen

Geohydrologisk undersökning

Undersökning av grundvattenförhållanden, t.ex. avståndet till grundvattnet från markytan

Gråvatten

Annan benämning på BDT-vatten

Hybridtoalett

Toalett där avfallet spolas bort med vatten till en behållare för biologisk nedbrytning

Hygienisering

Process där sjukdomsframkallande mikroorganismer avdödas så att ingen risk för smittspridning förekommer

Infiltration

Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet

Kalium

Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning K

Kemisk fällning

Tillsats av fällningskemikalie som bildar en svårlöslig kemisk förening med fosfat i avloppsvattnet

Klosettvatten

Avloppsvattnet från toaletten, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten

Kompaktfilter

Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten. Ibland inneslutna i box eller byggda med tätskikt i botten

Kornfördelningsdiagram

Resultat från texturanalys

Kretslopp

Återföring av avloppets närsalter till odlad mark

Kväve

Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning N

Markbädd

Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet

Minireningsverk

Prefabricerad anläggning som bygger på nedskalad teknik från stora reningsverk.ofta mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening.

Mulltoalett

Liten biologisk toalett där avfallet samlas i en mindre behållare under toaletten, kräver vanligtvis placering i uppvärmt utrymme och elanslutning

Multrum

Biologisk toalett där avfallet samlas i en stor behållare under toaletten där det bryts ned biologiskt, systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet

Miljöbalken

Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1999

Nitrat

Kväveförening med kemisk beteckning NO3- som bildas genom oxidation av ammonium

Nitrifikation

Bakteriell omvandling av ammoniumkväve (NH4+) till nitratkväve (NO3-) som sker i luftade (syrerika) miljöer

Norsk Leca

Poröst filtermaterial som binder in fosfor

Närsalter

Växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium

PBL

Plan- och bygglagen

Pe

Personekivalent. Med en personekivalent menas den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. En Pe motsvarar 70 g BOD7/dygn.

pH

Mått på vattnets surhetsgrad

Recipient

Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient

Resorption

Reningsteknik där vattnet släpps ut i ett grunt bevuxet dike som är tätt i botten. Reningen består dels i att avloppsvattnet dunstar till luften, dels i att organiskt material fastläggs och bryts ned biologiskt.

SBR

Satsvis biologisk rening (ursprungligen från engelskan: Sequencing Batch Reactor)av avloppsvattnet, t.ex. i ett minireningsverk

Siktkurva

Resultat från texturanalys, kallas också kornfördelningsdiagram

Situationsplan

Översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade anläggningen där också t.ex. dricksvattenbrunnar, fastighetsgränser och tillfartsvägar finns utritade

Slam

Fasta partiklar och fett som avskiljts från avloppsvattnet

Slamavskiljare

Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet

Sluten tank

Tank som samlar upp klosettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolande toaletter.

Snålspolad toalett

Toalett som använder en mindre volym vatten för spolning än vanliga toaletter. Vanligen dinna liten spolning (2 l) och stor spolning (4 l). Se även extremt snålspolad toalett

Spillvatten

Samlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushåll

SS

Suspenderade substanser, dvs. partiklar i avloppsvattnet

Stenkista

Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten.

Svartvatten

Annan benämning på klosettvatten

Syreförbrukande ämnen

Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag

Tensider

Kemiska föreningar (t.ex. i disk- och tvättmedel) som sänker ytspänningen för vatten, vilket gör att vattnet kan ta sig in i och väta t.ex. textilier och fläckar.

Texturanalys Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorleken

Tilloppsledning

Ledning som sammanför allt avloppsvatten i hushållet

Trekammarbrunn

Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare

TS

Torr substans, anges ofta i procent av total vikt alt. volym

Tvåkammarbrunn

Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare

Urinavlastat avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll med urinsortering i dubbelspolad urinsorterande toalett, dvs. BDT-vatten och fekalier + spolvatten.

Urinsortering

Avskiljning av urin från avföring i toaletten

Vakuumtoalett

Toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja skålen, undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar, ejektorer eller blåsmaskiner

Vattentäkt

Vattendrag (även grundvatten) som används som råvatten för dricksvattenframställning

Övergödning

För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist.

 

  Copyright 2009 Amberes